เที่ยวภูเก็ต ปลอดภัย มั่นใจ

ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามเงื่อนไขดังนี้

นักท่องเที่ยวจากนอกประเทศ:

 • ต้องเดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ดูแลสถานการณ์ COVID-19 (CCSA) อย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทางของคุณ
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแสดงผลตรวจโควิด 19 ที่เป็นลบที่รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ต้องเข้าพักโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) พร้อมเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการที่มี SHABA ID และ QR Code และต้องดาวน์โหลดเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ThailandPLUS
 • ต้องแสดงใบเสร็จการจองตรวจ RT-PCR ในภูเก็ตทั้งหมด ที่ทำการจอง และจ่ายเงินโดยตรงผ่านระบบ PSAS และจะต้องตรวจ RT-PCR ในวันแรก และวันสุดท้ายที่เข้าพัก หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกที่ในภูเก็ต
 • ผู้ที่ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด สามารถพักในภูเก็ตได้ 7 วัน และต้องแสดงใบการฉีดวัคซีน และต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบที่รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน, ไม่มีใบรับรองวัคซีน, หรือได้รับวัคซีนบางส่วนแล้ว ต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 10 วัน
 • หลังจากระยะเวลาการเข้าพักที่กำหนด จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้ หากออกเดินทางเร็วกว่า 7 คืนในภูเก็ตหรือพื้นที่อื่นที่ได้รับอนุญาตจะต้องออกเดินทางระหว่างประเทศจากภูเก็ตเท่านั้น
 • วันที่เดินทางกลับ ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางที่เค้าเตอร์เช็คอินของสนามบิน

นักท่องเที่ยวในประเทศ

 • ผู้เดินทางทุกคนไม่จำเป็นต้องกักกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้:
  • ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca, Pfizer, Moderna หรือ Johnson & Johnson 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง และมีใบฉีดวัคซีนมาแสดง
  • ต้องมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCT หรือ Antigen Test และผลตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
  • ได้ยืนยันการจองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระค่าที่พักแล้ว
  • หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีหลักฐานว่ารักษาหายแล้ว นานไม่เกิน 90 วัน
  • ได้ยืนยันการจองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระค่าที่พักแล้ว
  • หากอยู่เกิน 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 ครั้ง โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
  • ติดตั้งแอพพลิเคชัน "GoPhuget" และ“หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนโดยยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

*ข้อมูลการเดินทางเป็นข้อมูลล่าสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โรงแรมของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus)

SHA Plus Certificate จะมีการมอบให้กับสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีบุคลากรของสถานประกอบการจำนวน 70% ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มแล้ว จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ SHA Plus ได้ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ