อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

36 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: +66 2308 5900   โทรสาร: +66 2319 9494

โครงการสีเขียว

ที่ โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 • ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด
 • การควบคุมชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ เพื่อประหยัดพลังงาน
 • ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การติดตั้งเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักทุกห้อง
 • ตู้เย็นในห้องพักแขกทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะ
 • การติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟ้ฟ้าและเครื่องควบคุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์การใช้พลังงาน
 • การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
 • การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
 • ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างทั้งหมดถูกหรี่ลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่าง
 • การทำความสะอาดระบบไฟส่วงสว่างทุกเดือน
 • ไฟและตู้เย็นในห้องพักที่ไม่มีผู้เข้าพักทุกห้องจะถูกปิด
 • น้ำร้อนในห้องพักแขกถูกผลิตจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ช่วงเวลาการให้บริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
 • มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

 • ความคุมการไหลของฝักบัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ำ
 • การลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่อื่นๆ
 • การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • การจำกัดการใช้เครื่องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีจานบรรจุเต็มเท่านั้น
 • รณรงค์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร
 • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ในการลดน้ำต้นไม้
 • การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
 • การแจ้งระดับการใช้น้ำให้พนักงานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน
 • รดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องการการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน
 • การวางการ์ดรณรงค์อนุรักษ์น้ำในห้องพักทุกห้อง

ด้านการจัดการของเสีย

 • การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ )
 • การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล
 • การบริจาคอาหารเหลือ

ด้านอนุรักษณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
 • การติดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องพัก
 • การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักรีดและรณรงค์ให้โรงแรมของเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การแยกชั้นสูบบุหรี่และชั้นปลอดบุหรี่

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

 • ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • การซักมือสำหรับบริการการซักผ้าเร่งด่วน
 • การใช้ของเหลวในการทำความสะอาดพื้น และปุ๋ยที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้
 • การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี
 • ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

ด้านการรีไซเคิล

 • การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
 • การนำสบู่ของแขกที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในการซักผ้าขาว
 • การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้
 • การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
 • การจำหน่ายอาหารเหลือให้เป็นอาหารสัตว์

ด้านการจัดซื้อ

 • การซื้อและการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ที่จะใช้ภาชนะประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกหรือนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและหลีกเลี่ยงภาชนะโฟม

ด้านวิศวกรรม

 • การใช้ก๊าซ LPG ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ใช้ในการหุงต้ม
 • การรณรงค์ให้แผนกวิศวกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในทุกโครงงาน
 • การใช้โอโซนในหอหล่อเย็น (ระบบน้ำเย็น)
 • ยกเลิกการใช้เครื่องดับเพลิงฮาลอนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แขก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • การบริจาคอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้วยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี
 • จัดการแข่งขันประกวดคำขวัญด้านการประหยัดพลังงาน
 • การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรอื่น

ด้านสำนักงาน

 • พนักงานใช้กระดาษและซองรีไซเคิล
 • พนักงานร่วมใช้คอมพิวเตอร์แทนที่จะมีเป็นของตัวเอง
 • พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
 • สนับสนุนโครงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
 • พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร
 • รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
 • รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
 • มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

 • จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
 • จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม