อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

333 ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: +66 2566 1020   โทรสาร: +66 2566 1941

โครงการสีเขียว

ที่โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินหลายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และตั้งแต่ที่จะเพิ่มความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแดดล้อมต่อไปในอนาคต

โอกาสของแขกผู้เข้าพักที่จะมีส่วนร่วม

 • โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ อยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

  • ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด
  • การควบคุมชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ เพื่อประหยัดพลังงาน
  • ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
  • การติดตั้งเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักทุกห้อง
  • ตู้เย็นในห้องพักแขกทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะ
การติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟ้ฟ้าและเครื่องควบคุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์การใช้พลังงาน
 • การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
 • ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างทั้งหมดถูกหรี่ลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่าง
 • ติดตั้งฉนวนใต้หลังคาอาคารเพื่อลดความร้อน
 • มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

 • ลดระดับคลอรีนเหลือ 10%
 • ความคุมการไหลของฝักผัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ำ
 • การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ
 • การลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่อื่นๆ
 • การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • การใช้ระบบประหยัดน้ำที่ก๊อกน้ำในห้องพักและพื้นที่สาธารณะ
 • การจำกัดการใช้เครื่องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีภาชนะบรรจุเต็มเท่านั้น
 • รณรงค์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร
 • การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
 • การเลือกปลูต้นไม้ที่ต้องการน้ำในระดับปานกลาง
 • รดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องการการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ด้านการจัดการของเสีย

 • น้ำเสีย (น้ำจากการอาบน้ำ, น้ำที่ใช้ในการทำความสะอาด, น้ำจากห้องน้ำ, น้ำจากสระว่ายน้ำ และน้ำในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ) จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม
 • การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ )
 • การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล
 • ใบไม้แห้งถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ย

ด้านอนุรักษณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
 • การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักรีดและรณรงค์ให้โรงแรมของเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

 • ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • การซักมือสำหรับบริการการซักผ้าเร่งด่วน
 • การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี
 • ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

ด้านการรีไซเคิล

 • การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
 • การนำสบู่ของแขกที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในการซักผ้าขาว
 • การจำหน่ายอาหารเหลือให้เป็นอาหารสัตว์
 • การนำน้ำมันจากการทำอาหารมาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
 • การใช้กระดาษมีระบบการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูป
 • การรีไซเคิล อลูมีเนียม พลาสติก และกระดาษ

ด้านการจัดซื้อ

 • การซื้อและการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ที่จะใช้ภาชนะประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกหรือนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและหลีกเลี่ยงภาชนะโฟม

ด้านวิศวกรรม

 • การใช้ก๊าซ LPG ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ใช้ในการหุงต้ม
 • การรณรงค์ให้แผนกวิศวกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในทุกโครงงาน
 • ยกเลิกการใช้เครื่องดับเพลิงฮาลอนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนระบบทำความเย็นจาก F11 เพื่อเป็น F134 เพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • การบริจาคอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้วยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี

ด้านสำนักงาน

 • พนักงานใช้กระดาษและซองรีไซเคิล
 • พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
 • พนักงานร่วมใช้คอมพิวเตอร์แทนที่จะมีเป็นของตัวเอง
 • พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเท่าที่จะทำได้เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • สนับสนุนโรงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
 • พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร
 • รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
 • รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
 • การปิดเครื่องปรับอากาศในตอนเช้า
 • มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

 • จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
 • จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม