อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

847 ถนนเพชรบุรี, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2653 9000   โทรสาร: +66 (0) 2653 9045

Photo Gallery

The Hotel

Executive Floor

Guest Rooms

Deluxe Rooms

Grand Deluxe Rooms

Executive Rooms

Corner Suites

Executive Suites

Recreation

Fit Centre

Restaurants & Bars

Meetings & Banquet